Området Älskade Söder

Det aktuella området knyter direkt an till de två certifierade Purple Flag-områdena och omfattar stadsdelen Söder med tillhörande byggnader, parkeringar och gator. Primärområden är i huvudsak det kommersiella området, men för att täcka in boende och studenter finns även ett sekundärområde.

Det ljusa området inom ovalen är primärområde för verksamheter. Det mörkare området är primärområde för boende och studenter.

Det aktuella området knyter direkt an till de två certifierade Purple Flag-områdena och omfattar stadsdelen Söder med tillhörande byggnader, parkeringar och gator. Primärområden är i huvudsak det kommersiella området, men för att täcka in boende och studenter finns även ett sekundärområde.

På Söder etablerades under 1800-talet industrier och arbetarkvarter mycket på grund av närheten till hamnen och järnvägen, vilket lade grunden till en segregation i staden och gentemot de norra stadsdelarna. Området förändrades i takt med att industrierna flyttade och gav plats för nya bostäder, butiker och kontor. Fortfarande upplevs skillnaden tydlig mellan söder och norr. Söder har en mångkulturell prägel i utbud i butiker och restauranger. Området upplevs idag som skräpigt och mycket otryggt och tidvis stökigt, även om förbättringar skett under arbetets gång med Platssamverkan Älskade Söder. Söder är ett område inom vilket flera grova brott begåtts och upplevelsen är fortfarande att det är en hög kriminalitet koncentrerad till bland annat denna stadsdel.

Inom området finns flera studentboenden, kårhus, hyresrätter och bostadsrätter och även om området upplevs som otryggt via bland annat polisens trygghetsmätning så är det många som trivs bra.

Söder har varit på agendan vid flera tillfällen i syfte att lyfta och förbättra upplevelsen av stadsdelen och dess rykte främst med avseende på nedskräpning, otrygghet och segregation.

På 1990-talet startade idéprojektet ”Hela Söder” med ett handlingsprogram för att utveckla stadsdelen. Man diskuterade en nedgrävning av järnvägen för att få bättre koppling mot väster och hamnområdet.

På 2000-talet påbörjades processen ”Söder i förändring” i syfte att lyfta stadsdelen genom fysiska förändringar och öka integrationen och därmed attraktiviteten i och till området. Våren 2006 var flera av de identifierade förändringsprojekten genomförda som till exempel ombyggnad av Södergatan till bussgata med cykelstråk samt omgestaltning av Gustav Adolfs torg.

I samband med att staden beslutade att bygga Södertunneln (nedgrävning av järnvägen) påbörjades stadsförnyelseprojektet H+ i hamnområdet. Detta skulle förskjuta tyngdpunkten i stadskärnan söderut och stadsdelen Söder skulle bli mer central och få en direkt koppling till H+ och havet.

2000 etablerades Campus inom H+-området direkt öster om järnvägen. Förhoppningen var att studenterna med sin närvaro skulle lyfta stadsdelen. Flera studentbostäder har uppförts i närheten av Furutorpsplatsen och här finns även ett kårhus sedan några år tillbaka.

Södertunneln blev inte realiserad utan Söder kopplas till Campus via en gång- och cykelbro över Järnvägsgatan och järnvägen.

En ny uppgång från Helsingborgs Central har byggts i linje med Stadsparken och Järnvägsgatan har byggts om i syfte att förstärka gång- och cykeltrafiken till Söder.

2014 beslöt kommunstyrelsen att en utvecklingsplan för söder skulle tas fram. ”Tänk om/Söder” blev resultatet av nulägesanalys, dialoger och stadsanalys. I utvecklingsplanen finns även konkreta förslag på åtgärder på både kort och lång sikt. Flera av dessa har nu genomförts.

H+-orådet är under byggnation i etapp 1 på Oceanhamnen där bostäder, kontor, hotell och en gång- och cykelbro mellan H+ och Helsingborg Central över färjornas uppmarschområde och hamnbassängen uppförs i nuläget.

Trots fokus på åtgärder inom området har det inte fått den önskade effekten. Stadsdelen upplevs fortfarande skräpig, otrygg, bortglömd och segregerad. Hösten 2018 föreslog politiken att Söder skulle bli det tredje Purple Flag-området i staden.

Kommunfullmäktige gav ett tydligt uppdrag åt stadsbyggnadsförvaltningen att arbeta med vårt gemensamma och egna ansvar för ett renare Helsingborg. Staden ska vara ren och trygg och värna om en attraktiv stadsmiljö. Vandalisering och nedskräpning bidrar till en försämrad stadsmiljö, men också till en mer otrygg stad där tröskeln för att begå brott minskar. I uppdraget lyfts ett pågående projekt ”Ett Söder där alla kan trivas”, som innebär att staden ska öka medvetenheten bland invånarna om hur nedskräpning påverkar tryggheten negativt.

Söder har även många positiva förutsättningar som behöver lyftas och utvecklas vidare. Norrifrån har det skett upprustning genom nybyggnad av hotell Radisson Blue, kontorshus och bostäder samt omfattande ombyggnad av Gallerian Söderpunkten som nu heter SöDER, som inrymmer ett brett utbud av restauranger, butiker, gym och Filmstaden. Detta har bidragit till ökade besökssiffror i just norra delen av stadsdelen söder.

Mitt i området finns Gustav Adolfs torg med kyrkan och det gamla Simhallsbadet.

I vårt arbete kommer vi primärt att fokusera på helt, rent, snyggt och tryggt. För att nå detta krävs samverkan och delaktighet på ett utbrett sätt.

Söder är ett komplext område med en djupare problematik, som inte bara har att göra med det offentliga rummet. Jämställdhetsfrågan är väsentlig liksom integrationsfrågan. Att aktivera och hitta målpunkter för en bredare grupp, skapa stolthet och ägandeskap. Samtidigt som Söders historia och mångfald blir en tillgång och en identitet.

Rulla till toppen